Regulamin

Ostatnia modyfikacja : 1 Styczeń 2017, 10:51

Regulamin serwisu: socialmediaflow.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego właścicielem jest Flow Now Ltd ,Unit 4E, Enterprise Court,Farfield Park, Rotherham, S63 5DB UK

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 2. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła.
 3. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 4. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 5. Flow Now ltd (Flow Now ltd) – właściciel socialmediaflow.pl. W przypadku kursów udostępnianych przez Trenerów, może występować pod nazwą socialmediaflow.pl.
 6. Platforma (socialmediaflow.pl) – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem biznesponadgranicami.pl.
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 8. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z Flow Now ltd, posiadający dostęp do szerszej zawartości Serwisu.
 9. Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 10. Firma szkoleniowa – firma udostępniająca własne kursy na platformie biznesponadgranicami.pl na podstawie odrębnej umowy z Flow Now ltd
 11. Organizator – Flow Now ltd albo firma szkoleniowa organizująca dany kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników.
 12. Trener – osoba prywatna prowadząca kursy lub udostępniająca własne kursy na platformie socialmediaflow.pl na podstawie odrębnej umowy z Flow Now ltd.
 13. Kurs / Produkt – produkt oferowany na Platformie – zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), w formie usługi lub inny.

II. Korzystanie z Serwisu

§ 3

 1. Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów może być odpłatny. Kursu z kategorii Darmowe kursy są udostępniane nieodpłatnie lecz mogą wymagać podania hasła dostępu.
 2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Dostępność kursów odpłatnych następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności.
 4. Wszelkie roszczenia i uwagi związane z jakością kursów należy kierować do Organizatorów lub Trenerów danych kursów.
 5. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 6. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Serwisu.
 7. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 8. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla Serwisu.

§ 4

 1. Korzystanie z większości zasobów Serwisu (w szczególności z płatnych kursów) wymaga logowania.
 2. Niektóre darmowe kursy dopuszczają logowanie przez osoby nie posiadające konta na platformie – „Zaloguj jako gość”.

III. Rejestracja w Serwisu

§ 5

 1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
  1. zaakceptowanie warunków Regulaminu,
  2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
  3. potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce interentowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji.
 2. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Serwisu (wyłączając płatne kursy, za które nie zapłacił i kursy wymagające podania hasła dostępowego) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Serwisu.
 3. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. Flow Now ltd zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.
 2. Flow Now ltd zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 3. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do kursów
 4. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Serwisu, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

 1. Flow Now ltd zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo Flow Now ltd do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
 3. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez Flow Now ltd wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z Flow Now ltd w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników Serwisu, wysyłając maila na adres info@socialmediaflow.pl o treści:

Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników biznesponadgranicami.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów.

IV. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Serwisu będą udostępnione na stronach Serwisu i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 2. Użytkownik powninien informować Flow Now ltd, o zmianach danych przekazanych Flow Now ltd w trakcie rejestracji.

V. Zastrzeżenia prawne

§ 12

 1. Flow Now ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do kursu. Flow Now ltd nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Serwisu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§ 13

 1. Flow Now ltd zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.
 2. Flow Now ltd uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Wszystkie produkty sprzedawane przez Trenerów za pośrednictwem Flow Now ltd objęte są 90-dniową gwarancją satysfakcji albo zwrot pieniędzy niezależną od gwarancji zagwarantowanych w prawie. Czas gwarancji liczy się od dnia opłacenia zamówienia. Flow Now ltd będzie uznawać wyłącznie prośby o zwrot pieniędzy skierowane bezpośrednio do Flow Now ltd za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Flow Now ltd(liczy się data nadania), prywatnej wiadomości wysłanej w ramach systemu socialmediaflow.pl lub wiadomości e-mail wysłanej na info@socialmediaflow.pl o ile Flow Now ltd potwierdzi jej otrzymanie. Wiadomości e-mail, które nie zostały potwierdzone w ciągu 3 dni uważa się za niedostarczone.Zwrot zostanie wykonany w ciągu 14 dni pod warunkiem otrzymania przez Flow Now ltd danych do przelewu w banku polskim lub za pośrednictwem systemu płatności on-line użytego do opłacenia zamówienia, o ile będzie to technicznie możliwe.
 4. Niezależnie od powyższego punktu zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru (produkty fizyczne) lub rezygnację z usługi (usługi i produkty niefizyczne) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika.

§ 14

Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem Flow Now ltd, chyba że zostało to inaczej oznaczone.

§ 15

 1. Flow Now ltd nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Serwisu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Flow Now ltd w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Flow Now ltd nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 16

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Serwisu informacji własnych.
 2. Trener/Firma szkoleniowa tworząca kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za treść oraz musi być jej właścicielem w sensie prawa autorskiego. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich są osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.

§ 17

 1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Flow Now ltd lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

VI. Ochrona danych osobowych

§ 18

 1. Przesyłanie do Flow Now ltd poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.
 2. Zebrane dane osobowe są administrowane przez Flow Now ltd lub podmiot działający na rzecz Flow Now ltd i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
 3. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych Flow Now ltd.
 4. Przesyłanie do Flow Now ltd poprzez Platformę Zamówienia na produkt lub usługę jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przekazanie Organizatorowi i Trenerowi tego produktu lub usługi danych Użytkownika (w tym danych osobowych) zawartych w Zamówieniu w celu realizacji zamówienia oraz do celów marketingowych. Flow Now ltd nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez Organizatora i Trenera/ów innych niż Flow Now ltd.
 5. Dodanie Organizatora lub Trenera do osób obserwowanych przez funkcjonalność Serwisu jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przekazanie temu Organizatorowi lub Trenerowi danych kontaktowych Użytkownika (w tym danych osobowych) w celu zapisania go na listę adresową należącą do tego Organizatora lub Trenera. Flow Now ltd nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez Organizatora lub Trenera.

§ 19

 1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Użytkownik ma prawo wgl